فرصت های صادرات موارد فنی و مهندسی به عراق | هورداد تجارت تاو بین الملل

فرصت های صادرات موارد فنی و مهندسی به عراق

فهرست مطالب

صادرات به عراق

صادرات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ اﻳﺮان ﻃﻰ دﻫﻪﻫﺎى اﺧﻴﺮ ﻫﻤﻮاره رﺷﺪ داﺷﺘﻪاﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻰ در ﺳﺎل ١٩٩٠ﻣﻴﻼدى، ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ اﻳﺮان در ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎى درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ رﺗﺒﻪ ٤٨ را داﺷﺘﻪاﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل ٢٠٠٠ ﻣﻴﻼدى ﺑﺎ ١١ ﭘﻠﻪ ﺻﻌﻮد ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ٣٧ دﺳﺖﻳﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ. در ﺳﺎل ٢٠٠٧ ﻣﻴﻼدى اﻳﺮان در ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺑﺎ ١٧ ﭘﻠﻪ ﺻﻌﻮد ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ٢٠ در ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎى درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ ارﺗﻘﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ.

توسعه صادرات به عراق

ﻃﻰ دﻫﻪ ١٣٨٠ ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ اﻳﺮان ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ٢٠ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺷﺪهاﺳﺖ. ﺻﻨﻌﺖ، راه و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻰ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﺮان در اﻳﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ. ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺮو ٦/٥ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر از ﻣﺠﻤﻮع ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﺳﺖ. ازﺑﻜﺴﺘﺎن، ﺗﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن، ﻋﻤﺎن، ﺳﻮدان و ﻋﺮاق ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ اﻳﺮان در ﺣﻮزه ﻧﻴﺮو را ﺟﺬب ﻛﺮدهاﻧﺪ.

صادرات خدمات فنی مهندسی

در ﺳﺎل ١٣٩٠ اﻳﻦ ﺻﺎدرات ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ٤ ﻣﻴﻠﻴﺎرد و ٢٠٠ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺑﻮدهاﺳﺖ و در ٨ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ١٣٩١ ﻣﻴﺰان ﺻﺪور ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺣﺪود ٢ ﻣﻴﻠﻴﺎرد و ٢٠٠ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺑﻮدهاﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﺷﻰ از ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪهاﺳﺖ. ﻛﺸﻮرﻫﺎى آﺳﻴﺎى ﻣﻴﺎﻧﻪ، ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﺣﻮزه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺷﻤﺎلآﻓﺮﻳﻘﺎ اﺻﻠﻰﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎزار ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ اﻳﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻋﺮاق ﻳﻜﻰ از ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻰ ﺳﺎلﻫﺎى اﺧﻴﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزارﻫﺎى ﻣﻬﻢ ﺻﺪور ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ اﻳﺮان ﻣﺤﺴﻮب میشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.