صادرات و واردات کشور ترکیه برچسب | هورداد تجارت تاو بین الملل

صادرات و واردات کشور ترکیه

تجارت با ترکیه
اخبار و مقالات

صادرات واردات ترکیه

صادرات و واردات ترکیه ، بیشترین میزان از صادرات ترکیه به کشورهای امارات، عراق، آلمان، ایتالیا و انگلستان اختصاص یافته است. در سال 2017 ارزش

مشاهده مطلب »